โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
" แผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน ให้บรรลุเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการที่จัดทำขึ้น ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานระดับกระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด ตลอดจนเพื่อปรับปรุง และแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา "
รายละเอียดบทความ :
สาระสำคัญของแผนแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลกระบี่
ส่วนที่ 2  สรุปผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่ 3 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล
(P&P Excellence, Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และสนับสนุน การมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย (P&P excellence, People Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร  (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence)
ส่วนที่ 4 การประเมินผลและเป้าหมายตัวชี้วัด
https://drive.google.com/file/d/17sFPbkDNpuBuMD0bWdZDYgz2KDICEUC-/view?usp=sharing
บทความอัพเดทวันที่ : 2019-03-21
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com